Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Klauzula informacyjna dla klientów ONTP.NET Sp. z o.o. będących osobami fizycznymi

W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie ONTP.NET sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy 65-831, ul. Stanisława Cynarskiego 5 (KRS 0000318299). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego w tym zakresie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej,
2. załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają,
3. przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail/numer telefonu (w zależności od tego jakie dane zostały nam podane)
– zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani współpracownicy ONTP.NET sp. z o.o., posiadający odpowiednie upoważnienia w tym zakresie, nadane przez Administratora.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z ONTP.NET sp. z o.o., będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz ONTP.NET sp. z o.o. usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych albo usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnione do otrzymywania takich danych. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów, nie będą także wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.