Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Polityka prywatności ONTP.NET sp. z o.o.

§ 1 Administrator Danych Osobowych

ONTP.NET sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i adresem 65-831 Zielona Góra ul. Cynarskiego nr 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318299, NIP 9291806645, kapitał zakładowy 50000 zł, w całości wniesiony.

§ 2 Definicje

1. ADO – Administrator Danych Osobowych.

2. eUstawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).

5. Ustawa – zbiór obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.); eUstawy; RODO; Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), Kodeks Pracy.

6. Regulamin – regulamin świadczenia usług z wykorzystaniem programu iCargo dostępny na stronie o adresie elektronicznym URL: icargo.pl.

7. Serwis – Strona internetowa o adresie elektronicznym URL: ontp.net lub icargo.pl.

8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony o adresie elektronicznym URL: ontp.net lub icargo.pl.

9. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

§ 3 Cel zbierania danych

1. Świadczenie usług – wszelkie dane, podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez ADO wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 eUstawy.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z ADO będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 eUstawy.

4. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 eUstawy po wyrażonej przez Użytkownika zgodzie na zamówienie tychże informacji (na przykład poprzez podanie danych w formularzu zamówienia).

5. Rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez ADO wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z iCargo.pl, w tym świadczonej usługi udostępniania w chmurze programu iCargo, w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO, jakim jest dochodzenie roszczeń.

7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Usługobiorcę podczas zamówienia Usługi iCargo.

§ 4 Zakres zbieranych danych

ADO zbiera Dane Osobowe wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 5 Prawo dostępu

1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

2) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej ADO gdpr@ontp.net lub adres siedziby ADO.

5. ADO zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 6 Podanie danych jest dobrowolne

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z ADO lub do otrzymywania od ADO zamówionych informacji handlowych.

§ 7 Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez ADO mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy ADO oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Usługi iCargo, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 8 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

ADO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 9 Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

1. Informacje ogólne

Dla Państwa wygody Serwis icargo.pl używa plików cookies i podobnych technologii, m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki), między innymi:

– google-analytics.com – statystyki dla witryny icargo.pl,

– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Ponadto mogą być użyte cookies:

– na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie),

– generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),

– sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,

– utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tę funkcjonalność),

– na oznaczenie, że zaakceptowano Politykę prywatności ONTP.NET sp. z o.o.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to serwis:

– youtube.com – opisane są w polityce prywatności https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

– Facebook.com – opisane są w polityce prywatności https://www.facebook.com/help/cookies

– twitter.com – opisane są w polityce prywatności https://twitter.com/privacy

 

2. Wyłączenie cookies

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Zmiana ustawień dla cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

1) Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

– Usuwanie plików cookie,

– Domyślne blokowanie plików cookie,

– Domyślne zezwalanie na pliki cookie,

– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki,

– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

2) Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

3) Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

4) Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

5) Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów, także w przypadku, gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone w serwisie: komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu biznesowego.

2. ADO nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których ADO przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 11 Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: gdpr@ontp.net.

§ 12 Inspektor Ochrony Danych

1. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swojej misji i jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych, a w szczególności danych osobowych, z obowiązującymi przepisami.

2. Rolę Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Karczewska.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej podany w danych kontaktowych.

§ 13 Zmiany Polityki Prywatności

ADO danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.